Program Çıktıları

Program Eğitim Amaçları

Bölümümüz mezunlarının yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri tanımlar.

• Modern kimyasal teknolojiler için gerekli temel bilimler ve kimya mühendisliği konularında edindiği bilgi ve becerileri sistemlerin analizi, tasarımı, işletmesi, kontrolü için güvenlik, kalite ve çevre gereksinimlerini de dikkate alarak uygulayabilme becerileri;

• Çevre, enerji, polimer, biyoteknoloji ve katalizör geliştirme gibi alanlarda üniversite ve diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda akademisyenlik, mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilme yetileri;

• Yabancı dilden de yararlanarak yaşam boyu öğrenme ilkesini uygulama ve kendisini sürekli geliştirebilme özelliğine sahip olmaları;

• Sosyal yönleri ve iletişim becerileri gelişmiş, yaratıcı ve girişimci, takım çalışmalarına yatkın, liderlik görevi üstlenebilen, etik kurallara uyan, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleriProgram Çıktıları

Bölümümüz öğrencilerinin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlar.

• Matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulama becerisi

• Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

• Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

• Deney tasarlayıp yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

• Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, modern araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi

• Sistematik ve analitik düşünme yetisi kazanma

• Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetisi

• Proje yönetimi ve yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik bilinci.

• Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre, iş güvenliği ve iş hukuku üzerindeki etkileri konusunda farkındalık

• Etkin bireysel çalışma yapabilme becerisi

• Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

• Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

• Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

• Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi

• İngilizce bilgisi.

• Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors