Program Çıktıları

Program Çıktıları


1) Matematik, fen ve mühendislik bilgilerine sahip olma ve bu bilgileri uygulama becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4) Deney tasarlayıp yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
5) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, modern araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisi
6) Sistematik ve analitik düşünme yetisi kazanma
7) Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlama yetisi
8) Proje yönetimi ve risk yönetimi hakkında bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik bilinci
9) Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre, iş güvenliği ve iş hukuku üzerindeki etkileri konusunda farkındalık
10) Etkin bireysel çalışma yapabilme becerisi
11) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
12) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
13) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci, mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi
14) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
15) İngilizce bilgisi
16) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors